Gıda

Dünya genelinde büyük çaplı serbest ticaret anlaşmalarının gündeme gelmesi, ülkeler arası siyasi krizlerde gıda ürünlerine ambargo uygulanması, Birleşik Krallığın AB’den ayrılma sürecine girmesi gibi gelişmeler küresel ve ülkemiz gıda piyasalarını doğrudan etkilemektedir.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında açlığın bitirilmesi, tüm insanların güvenilir, besleyici ve yeterli gıdaya erişiminin sağlanması ile sürdürülebilir tarımın desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, gıda güvenliği ve güvenilirliği kavramları; yoksulluğun azaltılması, halk sağlığının korunması, temiz suya erişimin sağlanması, sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerinin oluşturulması ile sudaki yaşam ve karasal ekosistemlerin sürdürülebilir yönetimi hedefleriyle de ilgilidir. 2016 yılı Küresel Gıda Güvenliği Endeksine göre, Türkiye 113 ülke arasında 45’inci sırada yer almıştır. Bu endekste Türkiye erişilebilirlikte (ekonomik ulaşılabilirlik) 52’nci, bulunabilirlik (fiziksel ulaşılabilirlik) ile kalite ve gıda güvenilirliği boyutlarında ise 41’inci sırada bulunmaktadır.

Diğer yandan, gıda güvenilirliği mevzuatı çerçevesinde, gıda kontrol sisteminin bir parçası olan denetim altyapısının iyileştirilmesine yönelik yatırımlar ile risk analiz sistemi oluşturulması ve gıda güvenilirliği bilgi ağının geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 2017 yılında resmi kontroller dâhilinde gıda ve yem numunesi alma hizmetlerinin iyileştirilmesi ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerde izleme konularında altyapının güçlendirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Ayrıca çeşitli illerde yer alan laboratuvarlarda fiziki ve araştırma altyapılarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren KİT’lerin yürüttüğü projelerde yeni fabrika ve kombina gibi yatırımların yanı sıra üretim sistemlerinde yenilikçi, halka güvenilir gıda arzını hedefleyen altyapı yatırımlarına önem verilmekte, mevcut fabrikalarda çevre koruma ve modernizasyon amaçlı çalışmalar sürdürülmektedir.

Gıda Ürünleri ve Güvenilirliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu